Professionele voetzorg bij u aan huis

Privacystatement

Feet Fit pedicure, gevestigd aan Dirk Hartogstraat 243, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.feetfitpedicure.nl Dirk Hartogstraat 243, 4812 GE Breda 076888634


L. Teunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Feet Fit pedicure hij is te bereiken via avg@feetfitpedicure.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Feet Fit pedicure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Feet Fit pedicure verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid                                             

- burgerservicenummer (BSN), uitsluitend indien sprake is van ketenzorg DM2                                    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feet Fit pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling/declaratie

- Om goederen en diensten bij u af te leverenGeautomatiseerde besluitvorming

Feet Fit pedicure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feet Fit pedicure) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feet Fit pedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van het lopend kalenderjaar voor uw persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

Feet Fit pedicure verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit uitsluitend na overleg en toestemming van.

© Feet Fit 2020                                                                             Feet Fit pedicure is aangesloten bij                                           en

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Feet Fit pedicure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Feet Fit pedicure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@feetfitpedicure.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Feet Fit pedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Feet Fit pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via avg@feetfitpedicure.nl.